سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکاتی که در قیام توابین به چشم می خورد

 

1- این یک عکس العمل بود که از ندامت و احساس گناه شیعیان سرچشمه می گرفت.

2- رهبران اصلی آن پنج نفر بودند که هم? آنها سنشان از شصت تجاوز کرده بود و سابق? آنها پر از فداکاری و شهامت بود و آنها بین خودشان سلیمان بن صرد صحاب? رسول الله را برای رهبری انتخاب کرده بودند.

3- هیچ کس را به عنوان امام معرفی نکردند.

4- امام حسین را با دو خصوصیت یاد می کردند یکی از جهت نسب به فرزند پیامبر و یا فرزند دختر پیامبر دوم به عنوان امامی که به حق هدایت می کند.[1]

5- توابین ویژگی عربی محض داشتند و عنصر غیر عرب در آن دخیل نبود.

6- با استجابت نکردند دوازده هزار از شانزده هزار و دعوت ابن زبیر آنها را از اهدافشان باز نگرداند.

7- هدف آنها انتقام از خون حسین و یا کشته شدن در این راه[1]   - محمد بن جریر، تاریخ طبری ج5 ص559.